Quincy Mumford

Bruce Springsteen và vợ Patti Scialfa ngắt âm thanh kiểm tra cho một điệu nhảy chậm