Chung

Cùng nhau, nó trở nên tốt hơn-Hợp tác ngăn chặn tự tử